lviv02

Kontakt:

phone (032) 243-74-44
phone (032) 243-75-55
phone (096) 701-05-19
phone (063) 679-53-15
skype wyrmandriv

   

Biuro turystyczne "Wyr Mandriv" – to jeden z nielicznych touroperator?w, kt?ry organizuje podr??y po terenie Ukrainy. W celu uzyskania licencji dla dzia?a?ia jako touroperatora pracowali?my jako biuro informacyjne, kt?re zajmowa?o si? organizacj? wycieczek Lwowem i okolicami. 

Biuro wsp??pracuje z licencjonowanymi przewodnikami, posiadaj?cymi wi?kszo?? j?zyk?w obcych. oraz ?wiadczenie us?ug na jak najwy?szym poziomie. Aby osi?gn?? ten cel stale pracujemy nad popraw? istniej?cych oraz za?o?eniem nowych szlak?w turystycznych.

Zwiedzamy nowe szlaki turystyczne ?eby potem turysci mog?y odwiedza? te mejsca i uzyska? jak najwi?ksze emocje i przyjemno?ci z tego, co widzia?y i do?wiadczy?y. Teraz mamy wielu szlak?w turystycznych w Ukrainie Zachodniej i nie zamierzamy na tym poprzesta?. 

Nasza firma przy tworzeniu szlak?w turystycznych przestrzega pewnych zasad: 

  • Jako?? przede wszystkim;

  • Cena musi spe?nia? jako?ci; 

  • Bezpiecze?stwo jako wa?ny element ka?dej podr??y; 

  • Ochrona zabytk?w architektury i przyrody i inne. 

G??wnym celem dzia?alno?ci naszej firmy jest rozw?j turystyki na Ukrainie

 


Rambler's Top100
Metrika counter