lviv

Karpacki tramwajczyk

Zareserwować
Karpacki tramwajczyk

Dzie? pierwszy

Spotkanie grupy z przedstawicielem firmy.

Transfer z dworca (lotniska) do hotelu.

Zakwaterowanie (wed?ug regulaminu hotelu)

Piesza wycieczka po Lwowie "Lw?w ?redniowieczny" (3 godz.).
Podczas wycieczki Pa?stwo zapoznaj? si? z zabytkami Lwowa, odwiedzaj? Rynek – sierce ?riedniowiekowego Lwowa, Podw?rko W?oskie, Katedr? Ormiansk?, Prochowni?, Arsena? Miejski i Kr?lewski, Cerkiew Wniebowzi?cia NMP - wz?r architektury renesansowej, Klasztor Bernardyn?w, Ko?ci?? Dominikan?w i inne wybitne miejsca historyczne i kulturalne.

Czas wolny.

Zwiedzanie miasta autokarem (3 godz.).
Wycieczka ogl?dowa - to mo?liwo?? zobaczy? najwi?ksze atrakcji miasta: Cmentarz ?yczakowski, neogotycki kosci?? ?w. Olgi i El?biety, ko?ci?? Marii Magdaleny, katedr? grecko-katolick? ?w. Jura, Politechnik? Lwowsk?, Uniwersytet, Prospekt Swobody i Teatr Opery, Wysoki Zamek i wiele innych atrakcij.

Dzie? drugi

?niadanie. Wykwaterowanie z hotelu.

Wyjazd ze Lwowa
Zwiedzanie rezerwatu botaniko-geomorfologicznego „Ska?y Dowbusza”, kt?ry zosta? uznany w 1981 roku. Najwa?niejsza grupa malowniczych ska? wznosi si? na wysoko?? do 50 metr?w n.p.m. Ka?da ska?a ma swoj? nazw?. Osobliwo?ci? tych ska? jest istnienie w nich wielkiej ilo?ci jaski?. Historycy twierdz?, ?e ska?y te pomaga?y ukrywa? si? w XVIII wieku oddzia?u Oleksy Dowbusza - przyw?dcy karpackich opryszk?w - ukrai?skiego Robina Huda. Ten zesp?? ska? jest teraz miejscem ?wicze? wspinaczy ukrai?skich.
Przejazd do wsi Wygoda.
Wycieczka Karpatskim tramwajem. Jedyny i niepowtarzalny wz?r kolejki w?skotorowej, kt?ra pozosta?a z czas?w Austro-Wi?gier. Zosta?a ona zbudowana w XIX wieku w celu wywozu drewna z g?r i do dzi? zachowa?a swoj? pierwotn? cel.
Karpacki tramwaj biegnie tylko na Ukrainie. Trasa wycieczkowa kolejk? w?skotorow? jest po?o?ona wzd?u? rzeky Mizunka w malowniczym Podkarpaciu.
Do dyspozycji Pa?stwa wyb?r miejsca w wagonie z nakryciem lub w wagonie-kabriolett, czy by? mo?e na otwartej platformie. W drodze przewodnik opowiada o historii i wielko?ci siatki z kolei w?skotorowych, ich cel?w oraz jak uda?o si? zrekonstruowa? ostatni? w?skotorow? le?n? kolejk? w Podkarpaciu.

Podczas podro?y przewidziane s? kilka przystank?w wed?ug kt?rzch jest mozliwo?? napi? si? wody mineralnej ze ?r?d?a "Gorianka”, a tak?e pop?ywa? w wodach zespo?u Mizu?skich wodospad?w.
Zwiedzanie klasztoru w Goszowie. Ten klasztor Bazylian?w XVI wieku jest s?ynny ze swej cudownej ikony Matki Boskiej w cerkwi Przemienienia Pa?skiego. Ikona jest wzorowana na ikon? Matki Boskiej Cz?stochowskiej.

Przyjazd do Lwowa.

Transfet na dworzec (lotnisko).

 

Opcjonalne polecamy jeszcze jeden nocleg we Lwowie i wtedy Transfet na dworzec (lotnisko) nast?pnego dnia.

Program wycieczki mo?e by? zmieniony w zale?nosci od preferencji i upodoba? turyst?w. Dla tego potrzebno skontaktowa? si? z nami – napisa? maila (info@wyr.com.ua) lub zadzwoni? ((032) 243-7-444; (032) 243-7-555).

Cena dla grup (w??cznie us?ugi transportowe i transfer z granicy) UAH:

Hotel
5 os?b
10 os?b
15 os?b
20 os?b
30 os?b
Cisar ** (cena nie obejmuje ?niadanie)
6600
8100
9200
11300
14800
Hetman ***
7500
9600
11800
14400
19500
00Stary Krak?w ***
7500
9600
11800
14400
19500
Lw?w ***
7700
10000
12400
15200
20700
Ceny s? aktualne lecz przy zam?wieniu b?d? powt?rnie porachowane.

MO?LIWA ZAP?ATA W ZLOTYCH WEDLUG KURSU BANKOWEGO

Cena obejmuje:

- transfer;
- us?ugi transportowe;
- zakwaterowanie w hotelu na 1 noc;
- us?ugi przewodnika;
- 1 ?niadanie (je?eli wchodzi w koszt noclegu).

Cena nie obejmuje:

- fakultatywy;
- wy?ywienie;
- wydatki dodatkowe;
- bilety wst?pu.

Cena dla grup (bez us?ug transportowych) w UAH:

Hotel
5 os?b
10 os?b
15 os?b
20 os?b
30 os?b
Cisar ** (cena nie obejmuje ?niadanie)
4800
5600
6800
7600
9600
Hetman ***
5700
7200
9300
10700
14300
Stary Krak?w ***
5700
7200
9300
10700
14300
Lw?w ***
6000
7700
9900
11500
15400

Op?ata dodatkowa za:

- wej?cie na Cmentarz ?yczakowski – 15 UAH;
- bilety wst?pu wed?ug wycieczki "Lw?w ?redniowieczny" – 5 UAH;
- bilet na Karpacki tramwaj – 50 UAH.

Karpacki tramwajczyk Karpacki tramwajczyk Karpacki tramwajczyk Karpacki tramwajczyk Karpacki tramwajczyk Karpacki tramwajczyk

Rambler's Top100
Metrika counter